ပထမအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် အစည်းအဝေးများတွင် အဆိုတင်သွင်းမှုမှတ်တမ်း

စဉ် အစည်းအဝေး အဆိုတင်သွင်းခြင်း အတည်ပြုခြင်း မှတ်တမ်းတင်ခြင်း မေးခွန်းပြောင်းခြင်း ရုပ်သိမ်းခြင်း
1 Second Regular (ဒုတိယနေ့) 1 0 0 0 1
2 Second Regular (တတိယနေ့) 3 3 0 0 0
3 Special (1/2011) (ဒုတိယနေ့) 1 0 1 0 0
4 Third Regular (ဒုတိယနေ့) 4 0 1 0 3
5 Third Regular (တတိယနေ့) 2 1 0 1 0
6 Fouth Regular (ပထမနေ့) 1 0 1 0 0
7 Fouth Regular (ဒုတိယနေ့) 1 1 0 0 0
8 Fouth Regular (တတိယနေ့) 3 0 1 1 1
9 Fouth Regular (စတုတ္ထနေ့) 1 0 1 0 0
10 Fifth Regular (ဒုတိယနေ့) 2 0 2 0 0
11 Sixth Regular (ဒုတိယနေ့) 2 2 0 0 0
12 Sixth Regular (တတိယနေ့) 2 2 0 0 0
13 Seventh Regular (ဒုတိယနေ့) 2 2 0 0 0
14 Seventh Regular (တတိယနေ့) 2 1 1 0 0
15 Eighth Regular (ဒုတိယနေ့) 4 1 3 0 0
16 Ninth Regular (ဒုတိယနေ့) 1 1 0 0 0
17 Tenth Regular (ပထမနေ့) 1 0 0 0 1
18 Tenth Regular (တတိယနေ့) 1 0 1 0 0
19 Twelth Regular (ပဉ္စမနေ့) 2 2 0 0 0
စုစုပေါင်း 36 16 12 2 6