ပထမအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် အစည်းအဝေးများတွင် အဆိုတင်သွင်းမှုမှတ်တမ်း

စဉ် အစည်းအဝေး အဆိုတင်သွင်းခြင်း အတည်ပြုခြင်း မှတ်တမ်းတင်ခြင်း မေးခွန်းပြောင်းခြင်း ရုပ်သိမ်းခြင်း
1 Sepcial (1/2011) 1 1 0 0 0
2 Second Normal 2 2 0 0 0
3 First Normal 1 0 1 0 0