ပထမအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် ရေးရာကော်မတီ/အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းမှုအခြေအနေ
စဉ် ကော်မတီအမည် ကော်မတီဝင်ဦးရေ မှတ်ချက်
ကျား ပေါင်း
1 ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာကော်မတီ 4 0 4
2 တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအရေးဆိုင်ရာကော်မတီ 1 0 1
စုစုပေါင်း 5 0 5