ပထမအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် သက်တမ်းတွင် အစည်းအဝေးအမျိုးအစားအလိုက် ကျင်းပခဲ့မှုအခြေအနေ
စဉ် အစည်းအဝေးအမျိုးအစား ကျင်းပခဲ့သည့် အကြိမ်ရေ ကျင်းပခဲ့သည့် ရက်ပေါင်း
ပုံမှန်အစည်းအဝေး 2 8
အထူးအစည်းအဝေး 1 2
အရေးပေါ်အစည်းအဝေး 0 0
တံခါးပိတ်အစည်းအဝေး 0 0
ပေါင်း 3 10
ပထမအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် အစည်းအဝေးကျင်းပပြုလုပ်မှုအခြေအနေ
အစည်းအဝေး ရက်ပေါင်း ကျင်းပသည့်နေ့ ကျင်းပသည့်ရက်
First Normal 4 ပထမနေ့ 31-01-2011
ဒုတိယနေ့ 11-02-2011
တတိယနေ့ 14-02-2011
စတုတ္ထနေ့ 18-02-2011
Sepcial (1/2011) 2 ပထမနေ့ 30-06-2011
ဒုတိယနေ့ 01-07-2011
Second Normal 4 ပထမနေ့ 30-10-2011
ဒုတိယနေ့ 01-11-2011
တတိယနေ့ 02-11-2011
စတုတ္ထနေ့ 02-02-2012
ပေါင်း 10