ပထမအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် ကျင်းပခဲ့သည့်လွှတ်တော် အရေးပေါ်အစည်းအဝေးများ
စဉ် ကျင်းပခဲ့သည့်လွှတ်တော်အစည်းအဝေးများ ကျင်းပသည့်နေ့ ကျင်းပသည့်ရက် ပိုမိုသိရှိရန်
မှ ထိ
ကျင်းပခဲ့ခြင်းမရှိပါ