ပထမအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် ပါတီအလိုက်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းမှုအခြေအနေ

စဉ် အမှတ်တံဆိပ် ပါတီအမည် ပါတီဝင်ဦးရေ မှတ်ချက်
ကျား ပေါင်း
1 Union Solidarity and Development Party 53 3 56
2 Shan Nationalities Democratic Party 25 4 29
3 Ta-Ang (Palaung) National Party 4 0 4
4 Pa-O National Organisation 6 0 6
5 Inn National Development Party 3 0 3
6 Lahu National Development Party 0 1 1
7 Kayan National Party 1 0 1
8 Independents 2 0 2
9 National Unity Party 1 0 1
10 Wa Democratic Party 3 0 3
11 Military Representative 36 0 36
12 Shan Nationalities League for Democracy Party 1 0 1
13 External Professional 1 0 1