ပထမအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် ပါတီအလိုက်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းမှုအခြေအနေ

စဉ် အမှတ်တံဆိပ် ပါတီအမည် ပါတီဝင်ဦးရေ မှတ်ချက်
ကျား ပေါင်း
1 Union Solidarity and Development Party 2 0 2
2 Pa-O National Organisation 1 0 1
3 National Unity Party 4 0 4