ပထမအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် ကျင်းပခဲ့သည့်လွှတ်တော်၏ ပုံမှန်အစည်းအဝေးများ
စဉ် ကျင်းပခဲ့သည့်လွှတ်တော်အစည်းအဝေးများ ကျင်းပသည့်နေ့ ကျင်းပသည့်ရက် ပိုမိုသိရှိရန်
မှ ထိ
1 First Normal 31-01-2011 18-02-2011 4
2 Second Normal 30-10-2011 02-02-2012 4