ပထမအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် အစည်းအဝေးများတွင် မေးမြန်းခဲ့သည့် ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းများနှင့် ကြယ်ပွင့်မပြမေးခွန်းများ

စဉ် အစည်းအဝေး ကြယ်ပွင့်ပြ ကြယ်ပွင့်မပြ မှတ်ချက်
1 First Regular 0 0
2 Special (1/2011) 0 0
3 Second Regular 2 1
4 Third Regular 0 0
5 Special (1/2012) 0 0
6 Fouth Regular 0 0
7 Fifth Regular 0 0
8 Sixth Regular 0 0
9 Seventh Regular 0 0
10 Special (1/2013) 0 0
11 Eighth Regular 0 0
12 Ninth Regular 0 0
13 Tenth Regular 0 0
14 Eleventh Regular 0 0
15 Emergency 1/2014 0 0
16 Twelth Regular 0 0
17 Emergency (1/2015) 0 0
18 Thirteenth Regular 0 0
19 Special (1/2016) 0 0
20 Emergency (1/2016) 0 0
စုစုပေါင်း 2 1