ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် လေ့လာသူများလျောက်ထားရန်

လေ့လာသူများအနေဖြင့် လျှောက်လွှာကို Download ပြုလုပ်၊ ဖြည့်စွက်ပြီး အောက်ဖော်ပြပါ သတ်မှတ်ချက်များအတိုင်း (shanstatehluttawlibrary@gmail.com) သို့ Email ပေးပို့ရမည်

လျှောက်လွှာဖောင် ရယူရန်

မှတ်ချက်။ (၁) အတူလိုက်ပါမည့် လေ့လာသူများ၏ အချက်အလက်များအား ပူးတွဲပါဇယားတွင် ဖြည့်စွက်ပေးပါရန်။

မှတ်ချက်။ (၂) ပူးတွဲပါအချက်အလက်များအား ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံး E-Mail (shanstatehluttawlibrary@gmail.com) သို့ ပေးပို့ပေးနိုင်ပါရန်၊

မှတ်ချက်။ (၃) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၏ ခွင့်ပြုချက်ရရှိပါက ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံးမှ အကြောင်းပြန်ကြားပေးပါမည်။