ပထမအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်တွင် အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းပြီးသည့်ဥပဒေများမှ နည်းဥပဒေများ ထုတ်ပြန်ပြီးစီးမှုစာရင်း

စဉ် နည်းဥပဒေအမည် ဥပဒေ အတည်ပြုသည့် ရက်စွဲ နည်းဥပဒေ ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ
1 The Shan State Supplementary Appropriation Law, 2012 2012-03-01 2012-03-01
2 The Shan Stae Local Planning Law, 2011-2012 2012-02-27 2012-02-27
3 The Shan State Firewood Plantation Law 2012-09-28 2012-09-28
4 The Shan State Budget Law, 2012 2012-04-25 2012-04-25
5 The Shan State Supplementary Appropriation Law, 2012-2013 2012-12-21 2012-12-21
6 The Shan State Budget Law, 2013 2013-04-03 2013-04-03
7 The Shan State Supplementary Appropriation Law, 2013-2014 2013-12-31 2013-12-31
8 The Shan State Budget Law, 2014 2014-03-28 2014-03-28
9 The Shan State Supplementary Appropriation Law, 2014-2015 2014-12-04 2014-12-04
10 The Shan State Budget Law, 2015 2015-04-01 2015-04-01
11 The Shan State Local Planning Law, 2012-2013 2012-04-25 2012-04-25
12 The Shan Stae Local Planning Law, 2013-2014 2013-04-03 2013-04-03
13 The Shan Stae Local Planning Law, 2014-2015 2014-03-26 2014-03-26
14 The Shan State Local Planning Law, 2015-2016 2015-03-26 2015-03-26
15 The Shan State Systematic Running of Private Vehicles Law 2013-09-10 2013-09-10
16 The Shan State Development Law 2013-09-11 2013-09-11
17 The Shan State Preventive and Precautionary Measures against fire and Natural Disasters Law 2013-09-11 2013-09-11
18 The Shan State Systematic Production and use of Natural Fertilizers Law 2013-09-11 2013-09-11
19 The Shan State Honorary Certificate and Award Presented Law 2014-09-03 2014-09-03
20 The Shan State Fresh Water Fisheries Law 2014-09-03 2014-09-03
21 The Shan State Stevedoring Lawa 2014-09-04 2014-09-04
22 The Shan State Traditional Medical Practitioners and relatings to Tradational Medicine Manufacturers Law 2015-08-18 2015-08-18
23 The Shan State Protection against and Control of Plants and Crops Pests and Diseases Law 2015-12-04 2015-12-04
24 The Shan State Excise Duty Law 2015-12-04 2015-12-04
25 The Shan State Livestock Breeding and Systematic Herdings Law 2015-12-04 2015-12-04
26 The Shan State Supplementary Appropriation Law, 2015-2016 2016-01-06 2016-01-06
27 The Shan State Budget Law, 2016 2016-01-29 2016-01-29
28 The Shan State Local Planning Law, 2016-2017 2016-01-06 2016-01-06
29 The Amending Law of the Shan State Budget Law,2016 2016-09-21 2016-09-21
30 The Shan State Cottage Industries Law 2016-09-22 2016-09-22
31 The Shan State Supplementary Appropriation Law, 2016-2017 2017-01-09 2017-01-09
32 The Shan State Excise Tax Collection Law 2017-03-21 2017-03-21
33 The Shan State Local Planning Law, 2017-2018 2017-03-22 2017-03-22
34 The Shan State Budget Law, 2017 2017-03-22 2017-03-22
35 The Shan State Cutting and Polishing of gemstones Law 2017-08-29 2017-08-29
36 The Shan State Supplementary Appropriation Law, 2017-2018 2017-12-04 2017-12-04
37 The Shan State Budget Law, 2018 2018-03-28 2018-03-28
38 The Shan State Local Planning Law, 2018 From April to September (6) 2018-03-28 2018-03-28
39 The Shan State Small Loan Business Law 2018-05-31 2018-05-31
40 The Shan State Local Planning Law, 2018-2019 2018-09-20 2018-09-20
41 The Shan State Recreation centers, Zoological garden and botanical garden Law 2018-09-20 2018-09-20
42 The Shan State Budget Law, 2018-2019 2018-09-21 2018-09-21
43 The Shan State Supplementary Appropriation Law, 2018-2019 2019-06-13 2019-06-13
44 The Shan State Local Planning Law, 2019-2020 2019-09-19 2019-09-19
45 The Shan State Budget Law, 2019-2020 2019-09-20 2019-09-20
46 The Shan State Poultry Law 2019-09-23 2019-09-23
47 Shan State Natural Water Forest, Conservation and Protection of Watershed Forest Law 2019-12-16 2019-12-16
48 The Shan State Roads and Bridges Law 2019-12-17 2019-12-17
49 The Shan State Medium and Small Electric Power Production and Distribution Law 2019-12-18 2019-12-18
50 The Inn-lay Lake Protection and conservation Law 2019-12-19 2019-12-19
51 The Law Amending the Shan State Honorary certificates and awards law 2020-02-18 2020-02-18
52 The Shan State Food Satefy in Primary School Law 2020-02-21 2020-02-21
53 The Shan State Supplementary Appropriation Law, 2019-2020 2020-06-25 2020-06-25
54 The Shan State Land Revenue Law 2020-09-03 2020-09-03
55 The Shan State Local Planning Law, 2020-2021 2020-09-04 2020-09-04
56 The Shan State Budget Law, 2020-2021 2020-09-04 2020-09-04
57 The Shan State Salt and Salt Products Law 2016-09-21 2016-09-21