ပထမအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်တွင် အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းပြီးသည့်ဥပဒေများမှ နည်းဥပဒေများ ထုတ်ပြန်ပြီးစီးမှုစာရင်း

စဉ် နည်းဥပဒေအမည် ဥပဒေ အတည်ပြုသည့် ရက်စွဲ နည်းဥပဒေ ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ
1 Shan State Village Wood Plantation Law 2011-11-01 2011-10-30