ပထမအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်ရေးရာကော်မတီများ ကွင်းဆင်းစိစစ်မှုအခြေအနေ
စဉ် ကော်မတီအမည် အကြိမ်ရေ ကွင်းဆင်းသည့်ဒေသ
1 ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာကော်မတီ 4 LoiLin linnKhay KaukMe MoeMate Taungyi
2 ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာကော်မတီ 2 Kyauk Me, Linn Khay, Taung Gyi
စုစုပေါင်း