ပထမအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် ကျင်းပခဲ့သည့်လွှတ်တော် အထူးအစည်းအဝေးများ
စဉ် ကျင်းပခဲ့သည့်လွှတ်တော်အစည်းအဝေးများ ကျင်းပသည့်နေ့ ကျင်းပသည့်ရက် ပိုမိုသိရှိရန်
မှ ထိ
1 Sepcial (1/2011) 30-06-2011 01-07-2011 2