ပထမအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်တွင် ဥပဒေမူကြမ်းများ စာရင်း

စဉ် ဥပဒေကြမ်းအမည် ရယူရန်