ပထမအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်တွင် ဥပဒေမူကြမ်းများ စာရင်း

စဉ် နည်းဥပဒေအမည် ဥပဒေ အတည်ပြုသည့် ရက်စွဲ နည်းဥပဒေ ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ