ပထမအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် လွှတ်တော်သတင်းလွှာ

စဉ် သတင်းလွှာအမှတ်စဉ်၊ ရက်စွဲ
အတွဲ(၁)၊ အမှတ်(၁) ၂၅.၂.၂၀၁၆
အတွဲ(၁)၊ အမှတ် (၂) ၁၂.၇.၂၀၁၆