မီဒီယာများ သတင်းရယူရန်

သတင်းရယူလိုသည့် မီဒီယာများအနေဖြင့် လျှောက်လွှာကို Download ပြုလုပ်၊ ဖြည့်စွက်ပြီး အောက်ဖော်ပြပါ သတ်မှတ်ချက်များအတိုင်း (shanstatehluttawlibrary@gmail.com) သို့ Email ပေးပို့ရမည်

လျှောက်လွှာဖောင် ရယူရန်

မှတ်ချက်။ (၁) သတင်းရယူမည့်သူများသည်သတင်းထောက်အသိအမှတ်ပြုကတ်မိတ္တူအားပူးတွဲ၍ ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံး E- Mail (shanstatehluttawlibrary@gmail.com) သို့ သတ်မှတ်ရက်အတွင်းပေးပို့ရမည်။

မှတ်ချက်။ (၂) သတင်းရယူမည့်သူများသည် ခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီးပါက မီဒီယာဝင်ခွင့်ကတ်ပြား များအား ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံးစာကြည့်တိုက်တွင် လာရောက်ထုတ်ယူ ရမည်။