ပထမအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် အစည်းအဝေးများတွင် ရေးရာကော်မတီများမှ အစီရင်ခံစာ ဖတ်ကြားတင်သွင်းမှု အခြေအနေ

စဉ် ကော်မတီအမည် ခုနှစ် ပေါင်း ဖတ်ကြားခဲ့သည့် အစီအစရင်ခံစာ
2011 2012
1 Committee on Legislation 0 2 2 ပိုမိုသိရှိရန်
2 Budget Scrutiny Committee 1 0 1 ပိုမိုသိရှိရန်
စုစုပေါင်း 1 2 3