ပထမအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် အစည်းအဝေးများတွင် ရေးရာကော်မတီများမှ အစီရင်ခံစာ ဖတ်ကြားတင်သွင်းမှု အခြေအနေ

စဉ် ကော်မတီအမည် ခုနှစ် ပေါင်း ဖတ်ကြားခဲ့သည့် အစီရင်ခံစာ
2011 2012 2013 2014 2015
1 Legislative Affairs Committee 0 3 5 3 4 15 ပိုမိုသိရှိရန်
2 Budget Scrutinizing Committee 1 0 0 0 0 1 ပိုမိုသိရှိရန်
3 Shan State Government's Guarantees, Pledges and Undertaking Vetting Committee 0 0 0 1 0 1 ပိုမိုသိရှိရန်
စုစုပေါင်း 1 3 5 4 4 17