ပထမအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်မှ အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းပြီးသော ဥပဒေများ

စဉ် အကြောင်းအရာ ခုနှစ် စုစုပေါင်း
2012 2013 2014 2015 2016
1 Budget Law 20
2 Regional Planning Law 11
3 Law relating matters to public 26
စုစုပေါင်း