ပထမအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်မှ အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းပြီးသော ဥပဒေများ

စဉ် အကြောင်းအရာ ခုနှစ် စုစုပေါင်း
2012 2013 2014 2015 2016
1 Budget Law 2
2 Local Planning Act 0
3 Law relating to matters 1
စုစုပေါင်း