Second Term ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် အစည်းအဝေးများတွင် အဆိုတင်သွင်းမှုမှတ်တမ်း

စဉ် အစည်းအဝေး အဆိုတင်သွင်းခြင်း အတည်ပြုခြင်း မှတ်တမ်းတင်ခြင်း မေးခွန်းပြောင်းခြင်း ရုပ်သိမ်းခြင်း
1 First Regular (ပထမနေ့) 1 1 0 0 0
2 First Regular (တတိယနေ့) 3 3 0 0 0
3 Second Regular (ပထမနေ့) 1 0 1 0 0
4 Second Regular (ဒုတိယနေ့) 4 1 3 0 0
5 Second Regular (တတိယနေ့) 3 1 1 1 0
6 Second Regular (စတုတ္ထနေ့) 3 1 1 1 0
7 Third Regular (ဒုတိယနေ့) 1 1 0 0 0
8 Third Regular (တတိယနေ့) 1 1 0 0 0
9 Third Regular (စတုတ္ထနေ့) 1 1 0 0 0
10 Emergency (1/2016) (ပထမနေ့) 1 0 1 0 0
11 Emergency (1/2016) (တတိယနေ့) 1 1 0 0 0
12 Emergency (1/2016) (စတုတ္ထနေ့) 1 0 1 0 0
13 Fourth Regular (ဒုတိယနေ့) 1 1 0 0 0
14 Fifth Regular (ဒုတိယနေ့) 1 1 0 0 0
15 Fifth Regular (စတုတ္ထနေ့) 1 0 1 0 0
16 Sixth Regular (တတိယနေ့) 1 0 1 0 0
17 Seventh Regular (ဒုတိယနေ့) 1 1 0 0 0
18 Seventh Regular (တတိယနေ့) 1 0 0 1 0
19 Seventh Regular (စတုတ္ထနေ့) 1 1 0 0 0
20 Eighth Regular (ဒုတိယနေ့) 2 1 1 0 0
21 Eighth Regular (တတိယနေ့) 1 1 0 0 0
22 Eighth Regular (စတုတ္ထနေ့) 2 1 1 0 0
23 Ninth Regular (ဒုတိယနေ့) 2 2 0 0 0
24 Ninth Regular (တတိယနေ့) 2 2 0 0 0
25 Ninth Regular (စတုတ္ထနေ့) 2 0 2 0 0
26 Tenth Regular (ပထမနေ့) 1 0 1 0 0
27 Tenth Regular (တတိယနေ့) 1 0 1 0 0
28 Tenth Regular (စတုတ္ထနေ့) 1 1 0 0 0
29 Eleventh Regular (ဒုတိယနေ့) 1 1 0 0 0
30 Eleventh Regular (တတိယနေ့) 1 1 0 0 0
31 Eleventh Regular (စတုတ္ထနေ့) 1 1 0 0 0
32 Eleventh Regular (ပဉ္စမနေ့) 1 0 1 0 0
33 Twelfth Regular (ပထမနေ့) 1 0 1 0 0
34 Twelfth Regular (တတိယနေ့) 1 1 0 0 0
35 Thirteenth Regular (ပထမနေ့) 1 0 1 0 0
36 Thirteenth Regular (ဒုတိယနေ့) 1 0 1 0 0
37 Thirteenth Regular (တတိယနေ့) 1 1 0 0 0
38 Thirteenth Regular (စတုတ္ထနေ့) 1 1 0 0 0
39 Fourteenth Regular (ဒုတိယနေ့) 1 1 0 0 0
40 Fourteenth Regular (တတိယနေ့) 1 0 1 0 0
41 Fourteenth Regular (စတုတ္ထနေ့) 1 1 0 0 0
42 Sixteenth Regular (ဒုတိယနေ့) 1 1 0 0 0
43 Sixteenth Regular (ဆဋ္ဌမနေ့) 1 0 1 0 0
44 Seventeenth Regular (ဒုတိယနေ့) 3 1 2 0 0
45 Eighteenth Regular (ဒုတိယနေ့) 1 1 0 0 0
46 Special (1/2020) (ပထမနေ့) 1 0 1 0 0
47 Nineteenth Regular (ဒုတိယနေ့) 1 0 1 0 0
48 Nineteenth Regular (တတိယနေ့) 1 1 0 0 0
49 Twentieth Regular (ဒုတိယနေ့) 2 2 0 0 0
50 Twentieth Regular (တတိယနေ့) 2 2 0 0 0
စုစုပေါင်း 68 39 26 3 0