ပထမအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် အစည်းအဝေးများတွင် မေးမြန်းခဲ့သည့် ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းများနှင့် ကြယ်ပွင့်မပြမေးခွန်းများ

စဉ် အစည်းအဝေး ကြယ်ပွင့်ပြ ကြယ်ပွင့်မပြ မှတ်ချက်
1 First Normal 0 0
2 Sepcial (1/2011) 0 0
3 Second Normal 2 1
စုစုပေါင်း 2 1