၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဇယား ၂ တွင် ကဏ္ဍအလိုက် ဖော်ပြထားမှုအပေါ် ပထမအကြိမ်နှင့် ဒုတိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်မှ အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းပြီး ဥပဒေစာရင်းချုပ်
အပိုဒ် ကဏ္ဍ ကဏ္ဍအလိုက် ပြဋ္ဌာန်းရန် စုစုပေါင်း ကဏ္ဍအလိုက် ဆောင်ရွက် ပြီးစီးမှု ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီးစီးမှု
ပထမအကြိမ် ဒုတိယအကြိမ် စုစုပေါင်း
အပိုဒ်-1 Management section 0 0 0 0 0
အပိုဒ်-2 Social sector 1 1 1 0 1
အပိုဒ်-3 Shipping Communication and construction sector 0 0 0 0 0
အပိုဒ်-4 Industrial sector 0 0 0 0 0
အပိုဒ်-5 Energy electricity Minerals and Forestry Sector 0 0 0 0 0
အပိုဒ်-6 Agriculture and livestock sector 0 0 0 0 0
အပိုဒ်-7 Business sector 0 0 0 0 0
အပိုဒ်-8 Finance and Planning Sector 2 2 2 0 2
စုစုပေါင်း 3 3 3 0 3