၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဇယား ၂ တွင် ကဏ္ဍအလိုက် ဖော်ပြထားမှုအပေါ် ပထမအကြိမ်နှင့် ဒုတိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်မှ အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းပြီး ဥပဒေစာရင်းချုပ်
အပိုဒ် ကဏ္ဍ ကဏ္ဍအလိုက် ပြဋ္ဌာန်းရန် စုစုပေါင်း ကဏ္ဍအလိုက် ဆောင်ရွက် ပြီးစီးမှု ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီးစီးမှု
ပထမအကြိမ် ဒုတိယအကြိမ် စုစုပေါင်း
အပိုဒ်-1 Management Sector 8 8 6 2 8
အပိုဒ်-2 Social Sector 4 4 3 1 4
အပိုဒ်-3 Transport, Communication and Construction Sector 2 2 1 1 2
အပိုဒ်-4 Industrial Sector 1 1 0 1 1
အပိုဒ်-5 Energy, Electricity, Mining and Forestry Sector 7 7 1 6 7
အပိုဒ်-6 Agriculture and Livestock Breeding Sector 5 5 4 1 5
အပိုဒ်-7 Economic Sector 0 0 0 0 0
အပိုဒ်-8 Finance and Planning Sector 30 30 13 17 30
စုစုပေါင်း 57 57 28 29 57