ပထမအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် အစည်းအဝေးများတွင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦးချင်းအလိုက် အဆိုများတင်သွင်းမှု အခြေအနေ

စဉ် ကိုယ်စားလှယ် အမည် မဲဆန္ဒနယ် ပထမအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်အစည်းအဝေး ပေါင်း
First Normal Sepcial (1/2011) Second Normal
1 U Kyaw Mya နောင်ချိုမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) 0 1 0 1