ပထမအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် အစည်းအဝေးများတွင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦးချင်းအလိုက် အဆိုများတင်သွင်းမှု အခြေအနေ

စဉ် ကိုယ်စားလှယ် အမည် မဲဆန္ဒနယ် ပထမအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်အစည်းအဝေး ပေါင်း
First Regular Special (1/2011) Second Regular Third Regular Special (1/2012) Fouth Regular Fifth Regular Sixth Regular Seventh Regular Special (1/2013) Eighth Regular Ninth Regular Tenth Regular Eleventh Regular Emergency 1/2014 Twelth Regular Emergency (1/2015) Thirteenth Regular Special (1/2016) Emergency (1/2016)
1 ဦးစိုင်းမိုးကြည်(မိုင်းပန်-၁) 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 108
2 ဦးစိုင်းမိုးကြည်(မိုင်းပန်-၁) 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 108
3 ဦးအောင်ကျော်ညွန့်(ရပ်စောက်-၁) 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 108
4 ဒေါ်နန်းခမ်းအေး(နမ္မတူ-၂) 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 108
5 ဦးစိုင်းအိုက်အေး(လင်းခေး-၁) 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 108
6 ဦးစိုင်းထွန်းဉာဏ်(ကျောက်မဲ-၂) 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 108
7 ဦးစိုင်းထွန်းထွန်းလွင်(တန့်ယန်း-၂) 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 108
8 ဦးစိုင်းထွန်းထွန်းလွင်(တန့်ယန်း-၂) 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 108
9 ဒေါ်အေးချိုစိန်(ဖယ်ခုံ-၁) 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 108
10 ဦးစိုင်းနု(ကွန်ဟိန်း-၂) 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 108
11 ဦးစိုင်းနု(ကွန်ဟိန်း-၂) 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 108
12 ဦးစိုင်းနု(ကွန်ဟိန်း-၂) 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 108
13 ဦးစိုင်းလှဝင်း(မိုင်းပြင်း-၂) 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 108
14 ဒေါ်နန်းခမ်းအေး(နမ္မတူ-၂) 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 108
15 ဦးအောင်ကျော်ညွန့်(ရပ်စောက်-၁) 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 108
16 ဒေါ်နန်းခမ်းအေး(နမ္မတူ-၂) 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 108
17 ဦးစိုင်းစိန်ဝင်း(သီပေါ-၂) 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 108
18 ဦးစိုင်းတင်ဦး(နမ့်ခမ်း-၁) 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 108
19 ဦးကျော်မြ(နောင်ချို-၁) 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 108
20 ဦးအောင်ကျော်ညွန့်(ရပ်စောက်-၁) 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 108
21 ဦးစိုင်းခမ်းမှတ်(လားရှိုး-၂) 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 108
22 ဦးစိုင်းသူရိန်ဦး(နမ့်စန်-၂) 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 108
23 ဦးစိုင်းစိန်ဝင်း(သီပေါ-၂) 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 108
24 ဦးစိုင်းတင်ဦး(နမ့်ခမ်း-၁) 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 108
25 ဒေါ်နန်းအက်စ်ကီးမိုး(လဲချား-၁) 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 108
26 ဦးခွန်မောင်ပယ်(ဆီဆိုင်-၂) 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 108
27 ဦးစိုင်းခမ်းကျော်(ကျောက်မဲ-၁) 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 108
28 ဦးစိုင်းနု(ကွန်ဟိန်း-၂) 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 108
29 ဦးစိုင်းလွင်(လင်းခေး-၂) 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 108
30 ဦးစိုင်းနု(ကွန်ဟိန်း-၂) 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 108
31 ဦးစိုင်းလှဖေ(ဟိုပန်-၂) 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 108
32 ဦးစိုင်းနု(ကိန်ဟိန်း-၂) 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 108
33 ဦးမြင့်စိုးနိုင်(ရပ်စောက်-၂) 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 108
34 ဒေါ်နန်းခမ်းအေး(နမ္မတူ-၂) 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 108
35 ဦးစိုင်းဝင်းမြတ်ဦး(မိုင်းတုံ-၂) 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 108
36 ဒေါ်အေးချိုစိန်(ဖယ်ခုံ-၁) 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 108
37 ဦးစိုင်းလွင်(လင်းခေး-၂) 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 108
38 ဦးစိုင်းထွန်းဉာဏ်( ကျောက်မဲ-၂) 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 108
39 ဦးစိုင်းလှိုင်ခမ်း(မိုင်းယန်း-၁) 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 108
40 ဦးသန်းထိုက်(ကလော-၂) 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 108
41 ဦးစိုင်းလှိုင်ခမ်း(မိုင်းယန်း-၁) 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 108
42 ဦးစိုင်းထွန်းဝင်း (ကျောက်မဲ-၁) 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 108
43 ဒေါ်နန်းခင်ထားရီ (သိန္နီ-၁) 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 108
44 ဒေါ်နန်းစမ်းစမ်းအေး (သီပေါ-၁) 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 108