ပထမအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် အစည်းအဝေးများတွင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦးချင်းအလိုက် ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းမေးမြန်းမှု အခြေအနေ

စဉ် ကိုယ်စားလှယ် အမည် မဲဆန္ဒနယ် ပထမအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်အစည်းအဝေး ပေါင်း
First Regular Special (1/2011) Second Regular Third Regular Special (1/2012) Fouth Regular Fifth Regular Sixth Regular Seventh Regular Special (1/2013) Eighth Regular Ninth Regular Tenth Regular Eleventh Regular Emergency 1/2014 Twelth Regular Emergency (1/2015) Thirteenth Regular Special (1/2016) Emergency (1/2016)
1 U Kyaw Mya Nawnghkio Constituency No. (1) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2