Budget Scrutinizing Committee

စဉ် အမည် မဲဆန္ဒနယ် ပါတီ တာဝန်
1 U Sai Eaik Aye Lingkho Constituency No. (1) Shan Nationalities Democratic Party Chairperson
2 U Thein Tun Ywangan Constituency No.(2) Independents Member
3 U Main Ohn Khaing Manton Constituency No. (1) Ta-Ang (Palaung) National Party Member
4 U Sai San Sein Tangyan Constituency No. (1) Union Solidarity and Development Party Member
5 U Tun Yin Kunlong Constituency No.(2) Union Solidarity and Development Party Secretary