တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်များ

 • ဒုဗိုလ်မှူးကြီးမျိုးထိုက်

  126
  0
  ၁။အမည် ဒုဗိုလ်မှူးကြီးမျိုးထိုက် ၂။အခြားအမည် – ၃။လူမျိုး/ဘာသာ ဗမာ/ဗုဒ္ဓ ၄။နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် ၁၂/တမန(နိုင်)၀၀၄၀၄၈ ၅။မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် ၂၇.၂.၁၉၇၆(၄၃နှစ်) ၆။မွေးဖွားရာဇာတိ တာမွေမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၇။ပညာအရည်အချင်း M.B.B.S, M.Med.Sc(Pathology) ၈။လက်ရှိအလုပ်အကိုင် စစ်မှုထမ်း၊ တဆရ(၂/၇၀၀) ၉။အဘအမည်/အလုပ်အကိုင် ...
 • ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီး ရဲနိုင်ထွန်း

  80
  0
  ၁။အမည် ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီး ရဲနိုင်ထွန်း ၂။အခြားအမည် ရဲဝဏ္ဏထွန်း ၃။လူမျိုး/ဘာသာ ဗမာ/ဗုဒ္ဓ ၄။နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် ၁၂/လမန(နိုင်)၁၂၆၄၀၂ ၅။မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် ၂၂.၇.၁၉၇၉၊ ၄၁နှစ်။ ၆။မွေးဖွားရာဇာတိ အမှတ်-၁၀၃၆၊ ဘုရင့်နောင်လမ်းမ၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။ ၇။ပညာအရည်အချင်း သိပ္ပံဘွဲ့(စစ်တက္ကသိုလ်)၊ မဟာအင်ဂျင်နီယာ(နည်းပညာ)၊ ...
 • ဒုဗိုလ်မှူးကြီး လှိုင်းထွန်းအောင်

  117
  0
  ၁။အမည် ဒုဗိုလ်မှူးကြီး လှိုင်းထွန်းအောင် ၂။အခြားအမည် – ၃။လူမျိုး/ဘာသာ ဗမာ/ဗုဒ္ဓ ၄။နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် ၁၂/ကမရ(နိုင်)၀၀၂၃၀၅ ၅။မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် ၂၉.၇.၁၉၇၀(၄၇နှစ်) ၆။မွေးဖွားရာဇာတိ မန္တလေးမြို့ ၇။ပညာအရည်အချင်း ဝိဇ္ဇာဘွဲ့(သမိုင်း) ၈။လက်ရှိအလုပ်အကိုင် စစ်မှုထမ်း၊ တတက(၁၁) ၉။အဘအမည်/အလုပ်အကိုင် ဦးသာအောင်/ကွယ်လွန် ...
 • ဒုဗိုလ်မှူးကြီး အေးဇော်

  88
  0
  ၁။အမည် ဒုဗိုလ်မှူးကြီး အေးဇော် ၂။အခြားအမည် – ၃။လူမျိုး/ဘာသာ ဗမာ/ဗုဒ္ဓ ၄။နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် ၉/ကဆန(နိုင်)၀၂၂၆၈၀ ၅။မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် ၆.၈.၁၉၆၆(၅၀နှစ်) ၆။မွေးဖွားရာဇာတိ တံတားဦးမြို့ ၇။ပညာအရည်အချင်း B.E(Mechanical) ၈။လက်ရှိအလုပ်အကိုင် စစ်မှုထမ်း၊ လစရ(၁) ၉။အဘအမည်/အလုပ်အကိုင် ဦးစိုးသိန်း/ကွယ်လွန် ...
 • ဗိုလ်မှူး ကျော်ကျော်နိုင်

  71
  0
  တပ်မတော်သား ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၁။အမည် ဗိုလ်မှူး ကျော်ကျော်နိုင် ၂။အခြားအမည် – ၃။လူမျိုး/ဘာသာ ဗမာ/ဗုဒ္ဓ၊ ၄။နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် ၈/သရန(နိုင်)၀၇၃၇၄၄ ၅။မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် ၉.၇.၁၉၈၄(၃၄နှစ်) ၆။မွေးဖွားရာဇာတိ သရက်မြို့ ၇။ပညာအရည်အချင်း သိပ္ပံဘွဲ့(ကွန်ပျူတာ)၊ မဟာသိပ္ပံဘွဲ့(ရူပဗေဒ)(ရုရှား) ၈။လက်ရှိအလုပ်အကိုင် စစ်မှုထမ်း၊ ...
 • ဗိုလ်မှူး ပြည့်ဖြိုးအောင်

  65
  0
  ၁။ အမည် ဗိုလ်မှူး ပြည့်ဖြိုးအောင်  ၂။ အခြားအမည် –  ၃။ လူမျိုး/ဘာသာ ဗမာ/ဗုဒ္ဓ  ၄။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် ၇/ကကန(နိုင်)၀၄၈၀၁၅  ၅။ မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် ၂၁.၇.၁၉၈၅(၃၄နှစ်)  ၆။ မွေးဖွားရာဇာတိ မုန်းမြို့၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ...
 • ဗိုလ်မှူး ခင်လှဝင်း 

  55
  0
  တပ်မတော်သား ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၁။အမည် ဗိုလ်မှူး ခင်လှဝင်း ၂။အခြားအမည် – ၃။လူမျိုး/ဘာသာ ဗမာ/ဗုဒ္ဓ ၄။နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် ၁၃/လခတ(နိုင်)၀၁၇၄၁၅ ၅။မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် ၁၀.၁.၁၉၇၆(၄၁နှစ်) ၆။မွေးဖွားရာဇာတိ တီကျစ်ကျေးရွာ၊ ပင်လောင်းမြို့နယ်။ ၇။ပညာအရည်အချင်း ဝိဇ္ဇာဘွဲ့(သမိုင်း) ၈။လက်ရှိအလုပ်အကိုင် စစ်မှုထမ်း ...
 • ဗိုလ်မှူး အေးမင်းထိုက် 

  66
  0
  တပ်မတော်သားပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၁။အမည် ဗိုလ်မှူး အေးမင်းထိုက် ၂။အခြားအမည် – ၃။လူမျိုး/ဘာသာ ဗမာ/ဗုဒ္ဓ ၄။နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် ၉/အမဇ(နိုင်)၀၀၃၉၅၂ ၅။မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် ၂၈.၅.၁၉၈၃(၃၄နှစ်) ၆။မွေးဖွားရာဇာတိ ရွှေတောင်မြို့ ၇။ပညာအရည်အချင်း B.Sc(Phy); DSA ၈။လက်ရှိအလုပ်အကိုင် စစ်မှုထမ်း ၉။အဘအမည်/အလုပ်အကိုင် ...
 • ဗိုလ်ကြီးရဲနောင်ဇော် 

  66
  0
  တပ်မတော်သား ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၁။အမည် ဗိုလ်ကြီးရဲနောင်ဇော် ၂။အခြားအမည်  – ၃။လူမျိုး/ဘာသာ ဗမာ/ဗုဒ္ဓ ၄။နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် ၁၂/ဥကတ(နိုင်)၁၅၇၈၉၀ ၅။မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် ၂၅.၇.၁၉၈၄ (၃၄ နှစ်) ၆။မွေးဖွားရာဇာတိ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၇။ပညာအရည်အချင်း M.B.B.S, M.Med.Sc(Public ...
 • ဗိုလ်ကြီး သက်ဦးစံ

  70
  0
  ၁။အမည် ဗိုလ်ကြီး သက်ဦးစံ ၂။အခြားအမည် – ၃။လူမျိုး/ဘာသာ ဗမာ/ဗုဒ္ဓ ၄။နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် ၇/သနပ(နိုင်)၀၈၆၁၅၆ ၅။မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် ၁၀.၄.၁၉၈၆(၃၂နှစ်) ၆။မွေးဖွားရာဇာတိ သနပ်ပင်မြို့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ၇။ပညာအရည်အချင်း သိပ္ပံဘွဲ့(သင်္ချာ)၊ မဟာသိပ္ပံဘွဲ့(သင်္ချာ)(ရုရှား) ၈။လက်ရှိအလုပ်အကိုင် စစ်မှုထမ်း၊ တစသ(၅) ...